Info Tiger.yolasite.com

Mandarin Phrases


Hello = Ni Hao (Nee How) Wei (On Phone)
My Name Is... = Wo De Ming Tsu (War Da ming Sue)
Goodbye = Zai Jian (Zai Jen)
Yes = Shi (Sher)
No = Bu Shi / Bu (Boo Sher) / (Boo)
How are you? = Ni ho ma? (Nee Ho Mar?)
Good = Hao (How)
Bad = Bu Hao (Boo How)
Mother = Ma Ma (Mar Mar)
Father = Ba Ba (Bar Bar)
Please... = Qing (Ching)
Thank You = Xie Xie (Share Share)
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 = Yi Ur San Si Wu Liu Qi Ba Jiu Shi (Ee Arr Sun Sir Woo Leo Chi Bar Jeo Sher)

Make a Free Website with Yola.